Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK pre e-shop fogogrill.eu

 

spoločnosti: TORA TECHNOLOGY s.r.o.,

so sídlom:FAREBNÁ 15-17, 821 05 Bratislava

IČO: 46 900 641

IČ DPH: SK 2023649892

DIČ: SK 2023649892

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 85387/B

 

kontaktné údaje: info@toragrills.com

telefón: +421 911 098 672

www.fogogrill.eu

 

(ďalej len „predávajúci“)

Tento reklamačný poriadok sa pri uplatnení nárokov pri závadách tovaru riadí podľa Obchodného zákonníka 513/1991 Zb., ďalej podľa Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb. a podľa zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a to v znení ich neskorších predpisov.  Ustanovenia, ktoré nie sú ukotvené v tomto reklamačnom poriadku sa ďalej riadia  Zákonom o predaji tovaru na diaľku– zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a  GDPR – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti sa spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

(ďalej len „reklamačný poriadok“)

 

Zmluvné strany

Reklamačný poriadok upravuje vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade s príslušnými právnymi predpismi môže vystupovať buď ako spotrebiteľ, alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

1.     Ak je kupujúcim iný subjekt ako spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii tu, zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), v platnom znení.

2.     Právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom alebo obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľský zákon“).
 

 

Uplatnenie záruky

 1. Kupujúci má právo uplatniť u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý zakúpil v jeho obchode, resp. E-shope, a ktorý vykazuje v zákonnej lehote 24 mesiacov chyby zavinené predávajúcim. V opačnom prípade si uplatňuje nárok u partnerského predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený v zmysle kupno-predajnej zmluvy, alebo iného platného dokladu.
   
 2. Kupujúci má právo tovar pri prevzatí skontrolovať a zdokumentovať viditeľné chyby, poškodenie balíkov, a iné.

 

Zodpovednosť za chybný tovar

 1. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie zakúpených produktov spôsobené ich obvyklým používaním, chyby spôsobené nevhodným ošetrením výrobku, neodbornou montážou, ako aj chyby spôsobené kupujúcim po prevzatí tovaru. Chybou tovaru nie je prípustný farebný rozdiel a rozdiel v štruktúre prírodných materiálov (oceľ, drevo), ani iné farebné odchýlky  (napr. drobné odchýlky vo vzoroch a tónoch farieb). Chybou ďalej nie sú rozdiely v rozmeroch v rámci tolerancií, ktoré pripúšťajú príslušné technické normy platné na území Slovenskej republiky.
   
 2. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy predom upozornený (napr. zľavnený tovar, požívaný tovar, tovar z výpredaja), a na ktoré mu bola poskytnutá príslušná zľava.
   
 3. Nárok na uplatnenie záruky zaniká:
  1. nenahlásením zjavných chýb pri prevzatí tovaru 
  2. poškodením tovaru v prípade vlastnej prepravy 
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu (napr. vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy, poveternostné podmienky, korózia na miestach zjavného poškodenia alebo vystavenia neošetreného tovaru vplyvu prostredia atď.) 
  4. neodbornou montážou, zaobchádzaním, obsluhou,mechanickým poškriabaním alebo zanedbaním povinnej starostlivosti o zakúpený tovar, čím môžu byť spôsobené prejavy korózie. Korózia v takomto prípade nie je dôvodom na reklamáciu.  
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky 
  6. nekvalitnou prípravou podkladov (napr. nerovnosť podláh) na riadnu realizáciu montáže 
  7. uplynutím záručnej doby

 

Záručná doba

 1. U kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou a nakupuje tovar v zmysle § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, predstavuje záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. U kupujúceho, ktorý nakupuje tovar a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovar v zmysle Obchodného zákonníka (513/1991 Zb. právnická osoba), predstavuje záručná doba 6 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar používať z dôvodu jeho záručnej opravy.

 

Uplatnenie a vyriešenie reklamácie
 

 1. Spoločnosť TORA TECHNOLOGY, s.r.o. rieši reklamácie podľa platných právnych predpisov (zákon 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, Občiansky a Obchodný zákonník).
   
 2. Nahlásenie reklamácie je nutné previesť ihneď po zistení chyby (§ 599 OZ) a to písomne, elektronickou poštou alebo osobne u predávajúceho 
 3. Reklamačný formulár na stiahnutie
   
 4. Na overenie vlastníctva veci a platnosti záručnej lehoty je nutné doložiť doklad o zaplatení, ktorý je neprenosný (kúpna zmluva), pokladničný doklad, alebo iný doklad preukazujúci zakúpenie veci.
   
 5. Na určenie oprávnenosti či neoprávnenosti reklamácie veci je nutné predložiť výrobok, prípadne fotografie reklamovanej chyby a to najneskôr do 24 hodín od nahlásenia reklamácie. V opačnom prípade bude reklamačné konanie pozastavené.
   
 6. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
   
 7. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
   
 8. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
   
 9. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@toratechnology.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže spotrebiteľ uplatniť spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z. z., prípadne na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi)
Späť do obchodu